Keeletasemed

Keeletasemed

Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud Euroopa keeleõppe raamdokument on ühine alusdokument võõrkeeleõppe korraldamiseks üle Euroopa. Selles kirjeldatakse ülevaatlikult, mida keeleõppijad peavad omandama, et keelt suhtlemisel kasutada ning milliseid teadmisi ja oskusi tuleb arendada. Raamdokumendis määratletakse muu hulgas keeleoskuse tasemed, mis kokkuvõtvalt jagunevad järgnevalt:

Algtasemel keelekasutaja

A1 Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

A2 M�istab lauseid ja sageli kasutatavaid v�ljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (n�iteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, t��). Tuleb toime igap�evastes suhtlusolukordades, mis n�uavad otsest ja lihtsat info�vahetust tuttavatel teema�del. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning v�ljendada oma vajadusi.

Iseseisev keelekasutaja

B1 M�istab k�ike olulist endale tuttaval teemal, nagu t��, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama v�lisriigis, kus vastavat keelt r��gitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval v�i enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, s�ndmusi, unis�tusi ja eesm�rke ning l�hidalt p�hjendada-selgitada oma seisu�kohti ja plaane.

B2 M�istab keerukate abstraktsel v�i konkreetsel teemal tekstide ning erialase m�ttevahetuse tuuma. Suu�dab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse k�nele�jaga. Oskab palju�del teemadel luua selget, �ksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda k�nealuste seisukohtade tugevaid ja n�rku k�lgi.

Vilunud keelekasutaja

C1 M�istab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud t�hen�dust. Oskab end spontaanselt ja ladusalt m�iste�tavaks teha, v�ljendeid eriti otsimata. Oskab kasutada keelt paindlikult ja tule�muslikult nii avalikes, �pi- kui ka t��oludes. Oskab luua selget, loogilist, �ksik�asjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidus�vahendeid ja sidusust loovaid v�tteid.

C2 M�istab vaevata k�ike kuuldut ja loetut. Oskab res�meerida eri t��pi suuliste ja kirjalike allikate teavet ja s�nastada neis esi�tatud p�hjendusi ja arutlusi. Oskab end spontaanselt, ladusalt ja t�pselt v�ljendada, eris�tades ka keerukamate situat�sioonide peene�maid t�hendusvarjundeid.