Keskusest

MTÜ Selts Raeküla projekti lühikokkuvõte:
 
Projekti Raeküla koostöökolmik – kogukonnaliikmete mitmekülgne ja pikaajaline arendaja” elluviimise tulemusel on Raeküla koostöökolmiku tegevus on omandanud uue kvaliteedi, selle sisu konkretiseerunud ja laienenud luues eeldused nii kogukonna üksikliikmete kui ka organisatsioonide arenguks. Seni Pärnu linna Raeküla linnaosas tegutsenud võrgustik on laiendanud oma tegevust ka rahvusvahelisel tasandil. Projekti tulemusel on koostöökolmiku liikmed omandanud mahukate sündmuste kavandamise ja elluviimise kogemuse ning erinevate huvigruppide kaasamise tulemusel on valminud esmane koostöökolmiku edasist arengut küsitlev strateegiline dokument – Raeküla koostöökolmiku strateegia aastani 2018. Projekti elluviimise tulemusel jätkatakse ajalehe Raeküa Sõnumid väljaandmist, mis omakorda on suurendab nii kogukonnaliikmete kui ka erinevate koostöökolmiku partnerite informeeritust Raeküla linnaosas toimunud ja toimuvatest sündmustest.
 
KÜSK rahastab projekti summas 5 370,52 eurot.
MTÜ Selts Raeküla “Raeküla koostöökolmik kogukonnaliikmete mitmekülgne ja pikaajaline arendaja”
Projekti rahastatakse KÜSK juhatuse 27. märtsi 2013.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevuste võimekuse programmi eelarvest.