FOOTPRINTS

Projekt “Who left those footprints here, who followed those footprints!” on rahastatud Erasmus+ Täiskasvanuhariduse Strateegiline koostöö taotlusvoorust.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk oli koguda ajalooliselt olulist infot linnaosade tähelepanuväärsete sündmuste ja tunnustamist väärivate inimeste kohta ning edastada kogutud infomaterjalid tulevastele põlvedele. Peamisteks sihtrühmadeks on Pärnu, Riia ja Vievise erinevate linnaosade elanikud, linnaosas töötavad inimesed ning lapsed või noored, samuti erinevate linnaosade külalised – aastaringselt. Nii soovivad linnaosade asumiseltsid tõsta piirkondade väärtust nii kohalike kui ka külaliste silmis ning mis võib olla meie riikidele parem kingitus kui ennast väärtustavad ja oma ajalugu tundvad kogukonnad.

Meie projektipartneriteks valitud organisatsioonidel on olnud positiivne kogemus radade õppimisest ja läbimisest. Partnerid soovisid midagi sellist luua ka oma kogukondades, kuid puudus rahaline võimekus.

Projekt on kõigi partnerite koostöö tulemus mis on vabalt kasutatav igale Eesti, Läti ja Leedu elanikule või muule külalisele. Projekt “Jäljed” sünnib koostöö ja teineteisemõistmise õhkkonnas, mida tahaksime rahvusvaheliselt levitada.

Projekti tulemusena väärtustavad erinevad linnaosad oma ajalugu ja inimesi, kes on seal töötanud või jätnud omaga olulise jälje kohalikult rahvusvahelisele tasemele. Projekti elluviimisel teevad koostööd erinevad kodanikuühendused, haridusasutused (nt koolid või lasteaiad) ja erasektor (nt ettevõtted). Lisaks  projekti tegevustest moodustatakse linnaosade tunnustamist väärivate ajalooliste objektide, sündmuste ja inimeste andmebaas koos lühikirjeldustega, mille põhjal linnaosade georajad  valmisid. Erinevad organisatsioonid töötavad ühiselt välja metoodikaid, mis tagavad teabe uuendamise. Veelgi enam, linnaosade väärtus elu- ja turismikeskkonnana on palju enam väärtustatud. Elanikud ja linnaosade külastajad saavad paremini aru  selle ajaloost / inimestest/kohtadest, kus nad elavad või oma aega veedavad. Samuti motiveerivad valminud georajad nii üksikisikuid kui peresid rohkem liikuma.

Milliseid tegevusi ellu viidi!

** esimene koolituskohtumine ajurünnakud teemadel “kes me oleme ja kust tuleme”, meie tuleviku teed”. toimus meeskonnatöö ja arutelud.

** teine koolituskohtumine – töötoad “Kogukonnad – miks nad on olulised, kuidas teavitada projekti “Jäljed” ideedest, kuidas leida üksikisikuid ja erinevaid gruppe, miks on oluline kogukondade ajalugu/lugusid jäädvustada, kuidas tutvustada erinevaid kogukonnad jne“, “Intervjuudeks valmistumine, intervjuude läbiviimine, info süstematiseerimine”, “Info kogumine muuseumidest ja raamatukogudest, süstematiseerimine ja tegemine”. valikud – head näited Sindi jälgedest” , “Avaliku ruumi sensoorne kaardistamine”, tööleht “Meelelise kaardistamise praktiline kasutamine linna jalajälgedel Riia”.

** kolmas koolituskohtumine töötoad – meenutus “Mõttekaardistamine”. Sissejuhatus kogukonnaekskursiooni juhendamisse – teadmised, oskused ja isikuomadused, rühmatöö “Hea giidi omadused”, kogukonnatuuri juhendamine – matkaks valmistumine, sihtrühmaga arvestamine, teksti ettevalmistamine, harjutamine, diktsioon, märkmete tegemine, ajurünnak teemal “Kogukonna mälu – miks, kellele ja kuidas jne?”.

** neljas koolituskohtumine – radade virtualiseerimine ja tutvustamine sihtrühmadele ja kogukondadele. Töötamine Regio kaartidega.

Tulemused

Projekti tulemusena sündisid jalutusrajad neljas erinevas paigas.

1.Pärnu rohelised rajad,

2. Sindi kallasrajad,

3 Riia Lastadija jalutusrajad,

4. Vievise hariduslikud rajad.

Kolm esimest on kättesaadavad nii trükitud materjaline ja kodulehelt. Vievis ainult virtuaalselt.

Sindi kallasrada

Sindi kallasraja materjalid leiad SIIT

Riga Lastadija footprints

Riia jalutusradade materjalid leiad SIIT

Pärnu rohelised jäljed

Pärnu roheliste jälgede materjalid leiad SIIT

Vievis footprints
https://www.vieviokc.lt/footprints/